پیشرفت، با غفلت از فرهنگ غیر ممکن است
34 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کیهان فرهنگی ) خرداد و تیر 1375 - شماره 127 )(4 صفحه - از 12 تا 15)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی